Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 140/05 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19), te odobrenju Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 112-02/21-01/945, Urbroj: 514-08-01-02/01-21-02 od 11. studenoga 2021. godine i Ministarstva financija, KLASA: 100-01/21-01/163, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 7. prosinca 2021. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava brodsko-posavska, raspisuje
OGLAS
za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme 
u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu brodsko-posavsku
 
            SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
            ODJEL MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA                                                                                              

djelatnik na tekućem održavanju- domar-  3 izvršitelja

2 izvršitelja- mjesto rada Slavonski Brod
1 izvršitelj- mjesto rada Stara Gradiška

 

spremačica- 4 izvršitelja

2 izvršitelja- mjesto rada Slavonski Brod
2 izvršitelja- mjesto rada Stara Gradiška

 
Stručni uvjeti za radno mjesto po rednim brojem 1. 

srednja stručna sprema, srednja strukovna škola

 
Stručni uvjeti za radno mjesto po rednim brojem 2. 

osnovna škola ili niža stručna sprema

 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.
Namještenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz od  probni rad od tri mjeseca.
 
U prijavi na oglas obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave nalazi se na web stranici Policijske uprave brodsko-posavske.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu kandidati/tkinje su dužni/e priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
– presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj odnosno srednjoj školi (ovisno za koje se radno mjesto podnosi prijava)
– dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će izvornik.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu te koja je potpisana.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi ili na kućnu adresu.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13,  152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja  koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Postupak po oglasu provodi komisija koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete i čije prijave su pravodobne i potpune te s tim kandidatima obavlja razgovor (intervju).
 
Obavijest osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas, bit će poslana elektroničkim putem ili na kućnu adresu.
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora objavit će se na web stranici https://brodsko-posavska-policija.gov.hr/ i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ najkasnije pet dana prije dana određenog za razgovor (intervju).
Za osobu koja ne pristupi razgovor (intervjuu) smatrat će se da je povukla prijavu na oglas te se neće smatrati kandidatom.
Podaci o plaći i opis poslova objavit će se na web stranici https://brodsko-posavska-policija.gov.hr/ istovremeno s objavom oglasa.
 
Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak te izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obavješteni javnom objavom rješenja na web stranici https://brodsko-posavska-policija.gov.hr/ i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/, a dostava svim kandidatima se smatra izvršenom osmog dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, na adresu:
 
POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO-POSAVSKA
Ivana Mažuranića 9
35000 Slavonski Brod
s naznakom  „Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme“
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na intervjuu, provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti.
Stranica

Izvor

Najnovije