Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 140/05 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19), te odobrenju Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 112-02/21-01/945, Urbroj: 514-08-01-02/01-21-02 od 11. studenoga 2021. godine i Ministarstva financija, KLASA: 100-01/21-01/163, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 7. prosinca 2021. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava brodsko-posavska, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 
u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu brodsko-posavsku
 
            SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
            ODJEL MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
 

Računovodstveni referent-knjigovođa materijalnog knjigovodstva- 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit

 

Računovodstveni referent likvidature- 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit

 

Računovodstveni referent obračuna plaća- 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit

 
ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE
 

Upravni referent- 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit

 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.
Na javni natječaj se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.
Sukladno članku 53. stavku 3. Zakona o državnim službenicima obvezni probni rad traje 3 mjeseca.
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi za natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-adresa), redni broj i točan naziv ustrojstvene jedinice i radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Obrazac prijave nalazi se na web stranici Policijske uprave brodsko-posavske – Obrazac prijave
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu kandidati/tkinje su dužni/e priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
– presliku svjedodžbe o završenoj  srednjoj školi,
– elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,
– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao navedene poslove),
– ispravu o položenom državnom stručnom ispitu (ako podnositelj/ica ima položen državni stručni ispit),
– dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će izvornik.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je potpisana.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13,  152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja  koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Javni natječaj provodi komisija za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja te ih upućuje na testiranje.
Testiranje se sastoji od provjere znanja i sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Komisija u razgovoru s kandidatima (intervjuu) utvrđuje znanja, vještine, sposobnosti, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji podnesu pravodobnu, potpisanu i potpunu prijavu te ispunjavaju sve stručne uvjete navedene u ovom natječaju. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi ili na kućnu adresu.
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
Za kandidata/kinju koji nije pristupio/la testiranju smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Policijske uprave brodsko-posavske istovremeno s objavom javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) objavit će se na web stranici https://brodsko-posavska-policija.gov.hr/ i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.
Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak te izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od prijma u državnu službu.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obavješteni javnom objavom rješenja na web stranici https://brodsko-posavska-policija.gov.hr/  i  web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/, a dostava svim kandidatima se smatra izvršenom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
Prijave na javni  natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:
 
POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO-POSAVSKA
Ivana Mažuranića 9
35000 Slavonski Brod
s naznakom „Za javni natječaj“
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na intervjuu, provedba postupka po ovom javnom natječaju će se obustaviti.
Stranica

Izvor

Najnovije