JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

PU požeško-slavonska je raspisala natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme  

Sukladno članku 45. Zakona  državnim službenicima  (Narodne novine br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013,  38/2013, 1/2015, 138/2015, Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 61/2017, 70/2019,98/2019), članku 2. i 4.  Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine br. 78/2017,89/2019), i prethodnom odobrenju Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: 112-02/21-01/945, Urbroj: 514-08-01-02/01-21-02 od 11. studenog 2021. godine,  i Ministarstva financija Klasa: 100-01/21-01/163 ,Urbroj: 513-05-01-21-3 od 07. prosinca 2021. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava požeško-slavonska raspisuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
 za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
1. Odjel za upravne poslove
 – upravni referent – 1 izvršitelj/ica
     
 Stručni uvjeti:

završena srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

–    položen državni stručni ispit ili državni ispit
 
2. Policijska postaja Pakrac
 – upravni referent – 1 izvršitelj/ica
     
            Stručni uvjeti:

završena srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

–    položen državni stručni ispit ili državni ispit
 
 
Pored navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani  člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit ili državni ispit, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
Za navedena radna mjesta obvezni probni rad traje tri mjeseca.
 
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.
Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju. 
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).
 
Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju, ili je povukao/la prijavu na javni natječaj više se ne smatra kandidatom/kinjom. 
 
Na web stranici Policijske uprave požeško-slavonske https://pozesko-slavonska-policija.gov.hr/ i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.
 
Na web stranici Policijske uprave požeško-slavonske https://pozesko-slavonska-policija.gov.hr/ i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr  objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Kandidati/kinje koji se natječu za oba radna mjesta podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se natječu.
U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave požeško-slavonske https://pozesko-slavonska-policija.gov.hr

 Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
 Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
1.  životopis,
2.  svjedodžbu,
3.  dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili elektronički zapis ili potvrda o  
     podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko
     osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju
     obrazovanja),
4.  za cijeli period koji je kao uvjet naveden u javnom natječaju dokaz o radnom iskustvu
     na odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje
     poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i
     vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
5.  dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili  
     putovnice ili domovnice),
6. ispravu o položenom državnom stručnom ispitu ili državnom ispitu ako je
    kandidat/kandidatkinja položio/la državni stručni ispit ili državni ispit.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će izvornik.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.
 
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijama u državnu službu.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijma u državnu službu moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo na prednost kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/2017, 98/2019 i 84/2021), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003, 148/2013, 98/2019), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/2013,152/2014,39/2018,32/2020) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  .
  
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina te nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA POŽEŠKO-SLAVONSKA
Požega, Josipa Runjanina 1,
 
s naznakom “za javni natječaj”
 
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web stranici Policijske uprave požeško-slavonske https://pozesko-slavonska-policija.gov.hr.
 
Dostava rješenja svim kandidatima  smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom natječaju.   
Stranica

Izvor

Najnovije